top of page

VUOHČČU 1996

| VUÕCCU | VUÁČČU

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 1996 lágiduvvui Vuohču máŋggadoaimmadálus bearjadaga 29.3.1996. Sámiid skuvlenáššiidráđđi lei dáhpáhusa váldolágideaddji goalmmát ja maŋemuš geardde. Skuvlenáššiidráđi barggut ja bargi sirdašuvve Sámediggái cuoŋománu álggus. Eará lágideaddjit ledje Soađegili gielda, Vuohču skuvla ja Soađegili sámiid searvi. Ovttasbargu lihkostuvai earenoamáš bures.

Soađegili sámiid searvi ja Vuohču skuvlla veahka rahče olu dáhpáhusa ovdii. Ávvosále lei čiŋahuvvon čábbát. Birit-Anni Magga duddjui dáhpáhusa várás earenoamáš čáppa ja stuorra seaidneránu sámeivnniiguin. Vuohču skuvllalaččat málejedje ja buđaldalle seinniide sámeleavggaid ja čáppa govaid. Soađegili gielda huksii sálii ođđa lávddi. Lassin Soađegili sámiid searvi ceggii skuvlla šilljui lávu ja ovtta luohkkálatnjii sámeduodje- ja čuovgagovvačájáhusa.

Dáhpáhusa ledje oassálastiid lassin čuovvume sullii 100 olbmo. Skuvlla ávvosále lei dáhpáhusa áigge spagga dievva.

Vuohčus dáhpáhusšlájat ledje máŋggat: Máinnas ja dikta, stand up -komihkka, dánsa, teáhter, lávlla ja luohti.

Earenoamáš dán jagi dáhpáhusas lei dat, ahte máŋggain skuvllain ledje bargan fiinna ja máŋggabealagis musikálaid, main ledje mielde olu iešguđetahkásaš oahppit. Guovtti skuvlla musikálain ledje mielde skuvlla buot oahppit.

Lulimus oassálastit dáhpáhussii bohte Helssegis ja davimusat Njuorggámis.

921996.jpg
941996_Kuvassa_oikealla_ehkä_Suvi_West

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 1996 jäʹrjsteš Vuâčč määŋgtuåimpõõrtâst piâtnâc 29.3.1996. Säʹmmlai škooultemaaʹššisuåvtõs tooimai čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteeʹjen kuälmad da mââimõs vuâra. Škooultemaaʹššisuåvtõõzz tuåim da tuâjjla serddje Sääʹmtegga njuhččmannu aalǥâst. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje Suäʹđjel kåʹdd, Vuâčč škooul da Suäʹđjel sääʹmseäʹbrr. Õhttsažtuâjj oʹnnsti samai puârast.

 

Suäʹđjel sääʹmsieʹbr da Vuâčč škooul oummu riõuggu jiânnai čeäʹppvuõttpeeiʹv ouʹdde. Prääʹzniǩ-kueʹrnec leäi hiârvtum moččânji. Birit-Anni Magga valmšti čeäʹppvuõttpeeiʹv vääras samai mooččâs da jõnn seiʹnnväärj sääʹmeeuʹnin. Vuâčč škooulneeʹǩǩ maaʹlʼje da tuâjjstõʹlle seeiʹni õõl sääʹmliippid da mooččâs koovid. Suäʹđjel kåʹdd raaji kueʹrnca ođđ čuäjtõõttâmkriiʹlc. Lââʹssen Suäʹđjel sääʹmseäʹbrr ciâggti kåvvaz škooul šillju da tuejjii õõut klasslõʹnnje sääʹmǩiõtt-tuâjj- da snimldõkčuäjtõõzz.

 

Čeäʹppvuõttpeeiʹv seuʹrrje vuässõõttji lââʹssen nuʹtt 100 ooumžed. Škooul prääʹzniǩ-kueʹrnec leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv ääiʹj samai tiudd.

 

Vuâččast leʹjje mäŋgg čeäʹppvuõttpeiʹvvšlaaj: maainâs da tivtt, stand up -komikk, tanss, teatter di juõigg.

 

Jeäʹrab tän eeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹvest leäi tõt, što määŋgin škooulin leʹjje valmštõõllâm fiin da määŋgpeällsaž musikaalid, koin leʹjje mieʹldd jiânnai jeeʹresâkksa škooulneeʹǩǩ. Kueiʹt škooul musikaalin leʹjje mieʹldd puk škooul škooulneeʹǩǩ.

 

Saaujmõs vuässõõtti pueʹtte čeäʹppvuõttpeivva Heʹlssnest da tââʹvmõs Nuorggmest.

721996.jpg

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 1996 uárnejui Vuáču maaŋgâtoimâtáálust vástuppeeivi 29.3.1996. Sämmilij škovlimašijrääđi tooimâi tábáhtus váldu-uárnejeijen kuálmád já majemuu keerdi. Škovlimašijrääđi pargoh já pargeeh sirdâšuvvii Sämitiigán cuáŋuimáánu aalgâst. Eres uárnejeijen lijjii Suáđigil kieldâ, Vuáču škovlâ já Suáđigil sämiservi. Oovtâstpargo luhostui eromâš pyereest.

Suáđigil sämiseervi já Vuáču škoovlâ viehâ poorgâi čuuvtij tábáhtus oovdân. Juhlesali lâi hervâttum muččâdávt. Birit-Anni Magga raahtij tábáhtus várás eromâš mučis já styeres seinikággá sämi-ivnijguin. Vuáču škovlâliih máálájii já puđâldii seinijd sämiliipuid já mučis kuuvijd. Suáđigil kieldâ huksij salin uđđâ čaittâlemläävdi. Toos lasseen Suáđigil sämiservi cegâttij škoovlâ šiiljon láávu já oovtâ luokkaviistán sämityeji- já čuovâkovečáitálduv.

Tábáhtus lijjii uásálistei lasseen čuávumin suulân 100 olmožid. Škoovlâ juhlesali lâi tábáhtus ääigi aaibâs tievâ.

Vuáčust tábáhtusšlaajah lijjii maaŋgah: mainâs já tihtâ, stand up -koomiik, tanssâ, teatter, lávlum já juoigâm.

Eromâš taan ive tábáhtusâst lâi tot, ete maaŋgâin škoovlâin lijjii rahtum fiijnâ já maaŋgâpiälásiih musikaaleh, main lijjii mieldi ennuv jieškote-uv ahasiih uáppeeh. Kyevti škoovlâ musikaalijn lijjii mieldi puoh škoovlâ uáppeeh.

Mädimus uásálisteeh tábáhtusân pottii Helsigist já tavemus Njuárgámist.

951996.jpg
971996.jpg
901996.jpg
931996.jpg

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 1996 järjestettiin Vuotson monitoimitalolla perjantaina 29.3.1996. Saamelaisten koulutusasiainneuvosto toimi tapahtuman pääjärjestäjänä kolmatta ja viimeistä kertaa. Koulutusasiainneuvoston tehtävät ja työntekijä siirtyivät Saamelaiskäräjille huhtikuun alussa. Muina järjestäjinä toimivat Sodankylän kunta, Vuotson koulu ja Sodankylän saamelaisseura. Yhteistyö onnistui erittäin hyvin.

 

Sodankylän saamelaisseuran ja Vuotson koulun väki teki paljon tapahtuman eteen. Juhlasali oli koristeltu kauniisti. Birit-Anni Magga valmisti tapahtumaa varten erityisen kauniin ja suuri kokoisen seinäkankaan saamenväreissä. Vuotson koululaiset maalasivat ja askartelivat seinille saamenlippuja ja kauniita kuvia. Sodankylän kunta rakensi saliin uuden näyttämökorokkeen. Lisäksi Sodankylän saamelaisseura pystytti koulun pihalle laavun ja yhteenl uokkahuoneeseen saamenkäsityö- ja valokuvanäyttelyn.

 

Tapahtumaa oli osallistujien lisäksi seuraamassa noin100 henkilöä. Koulun juhlasali oli tapahtuman aikana ääriään myöten täynnä.

 

Vuotsossa tapahtumalajeja oli useita: Tarina ja runo,  stand up -komiikka, tanssi, teatteri, laulu ja joiku.

 

Erityistä tämän vuoden tapahtumassa oli-se, että monissa kouluissa oli valmisteltu hienoja ja monipuolisia musiikaaleja, joissa oli mukana paljon eri-ikäisiä oppilaita. Kahden koulun musikaaleissa olivat mukana kaikki koulun oppilaat.

 

Eteläisimmät osallistujat tapahtumaan tulivat Helsingistä ja pohoisimmat Nuorgamista.

911996.jpg
bottom of page