AVVEEL 2002

AVVIL ÂʹVVEL

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejui Avveel vyelitääsi škoovlâst 11.04.2002. Tábáhtus váldu-uárnejeijen tooimâi Sämitigge. Eres uárnejeijen lijjii Avveel vuáđuškovlâ, Aanaar kieldâ kulttuurtoimâ já sämmilâšpárnái toorjâservi Aslakat r.y.

Tábáhtus válduteeman lâi väldikodálii tábáhtus miäldásávt teatter. Šlaajân lâi väldikodálij njuolgâdusâi mield teatterrááiđuh, ärbivyehipargočááitus já roolipivtâsčááitus.

 

Eromâš taan ive tábáhtusâst lâi säminuorâi stuorrâ perustume já šiev ärbivuáválij pargoi máttu sehe meid roolipihtâsij rähtimist kevttum utkáávuotâ.

 

Teatterčaitâlmijn puohtii uáiniđ Laapi sämmilii läänitaaiđâr Sverre Porsanger porgâm stivrimpargo puátusijd. Porsanger juuđij škoovlâin stivriimin já ravviimin teatterjuávhuid ovdil tábáhtus.

 

Väldikodálii tábáhtusân säminuorâi ovdâsteijen väljejui Käresavvoon škoovlâ teatterjuávkku oovdânpyehtimijn Joenrantaan (Juhâriidon). Juávhu jođettij máttáátteijee Anna-Reetta Niemelä.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Âʹvvel vueʹllškooulâst 11.4.2002. Sääʹmteʹǧǧ leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje Âʹvvel vuâđđškooul, Aanar kååʹdd kulttuurtuåimm di sääʹmpäärnai tuärjjõhttõs Aslakat r.õ.

Eeʹjj väʹlddteeman leäi väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžž meâldlânji teatter. Šlaajjân leʹjje väʹlddkååddlaž vuâkkõõzzi mieʹldd teatterǩeâlbbklaass, äʹrbbvuõtt-tuâjjčuäjtõs di roolpiiutâsčuäjtõs.

 

Jeäʹrab tän eeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹvest leäi sääʹmnuõri miõllǩeässmõš da šiõǥǥ äʹrbbvuõđlaž tuâjai silttummuš di roolpihttsi valmštummšest õnnum kreevsõsvuõtt.

 

Teatterčuäjtõõzzin vueiʹti vueiʹnned Lappi sääʹm läänčeäppõsneǩ Sverre Porsanger ohjjeemtuâj puåđõõzzid. Porsanger jooʹđi škooulin ohjjeʹmmen da vuäʹpsteʹmmen teatterjooukid ouddâl čeäʹppvuõttpeeiʹv.

 

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee Karesuvanto škooul teatterjoouk čuäjtõõzzines Jokkriddu. Joouk jååʹđti uʹčteeʹl Anna-Reetta Niemelä.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus lágiduvvui Avvila vuolledási skuvllas 11.04.2002. Dáhpáhusa váldolágideaddji lei Sámediggi. Eará lágideaddjit ledje Avvila vuođđoskuvla, Anára gieldda kulturdoaibma ja sámemánáid doarjjasearvi Aslakat r.y.

 

Dáhpáhusa váldotemá lei riikkaviidosaš dáhpáhusa mielde teáhter. Šlájat ledje riikkaviidosaš njuolggadusaid mielde teáhtersárjját, árbevirolašbargočájáhus ja rollabivttasčájáhus.

Dán jagi dáhpáhusas earenoamáš lei sámenuoraid stuorra beroštupmi ja čeahpes árbevirolaš bargguid máhttu ja maid rollabiktasiid ráhkadeamis geavahuvvon kreatiivvalašvuohta.

Teáhterčájáhusain sáhtii oaidnit Lappi sámeleanadáiddár Sverre Porsangera bagadallanbarggu bohtosiid. Porsanger jođii skuvllain bagadallame ja rávveme teáhterjoavkkuid ovdal dáhpáhusa.

Riikkaviidosaš dáhpáhussii sámenuoraid ovddasteaddjin válljejuvvui Gárasavvona skuvlla teáhterjoavku čájáhusainis Johgáddái. Joavkku jođihii oahpaheaddji Anna-Reetta Niemelä.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestettiin Ivalon ala-asteen koululla 11.04.2002. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjestäjinä olivat Ivalon peruskoulu, Inarin kunnan kulttuuritoimi ja saamelaislasten tukiyhdistys Aslakat r.y.

Tapahtuman pääteemana oli valtakunnallisen tapahtuman mukaisesti teatteri. Lajeina olivat valtakunnallisen sääntöjenmukaan teatterisarjat, perinnetyönäytös ja roolivaatenäytös.

 

Erityistä tämän vuoden tapahtumassa oli saamelaisnuorten suuri kiinnostus ja hyvä perinteisten töiden osaaminen sekä myös roolivaatteiden valmistamisessa käytetty luovuus.

 

Teatteriesityksissä saattoi nähdä Lapinsaamelaisen läänintaiteilija Sverre Porsangerin tekemän ohjaustyön tuloksia. Porsanger kulki kouluilla ohjaamassa ja neuvomassa teatteriryhmiä ennen tapahtumaa.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajaksi valittiin Kaaresuvannon koulun teatteriryhmä esityksellään Joenrantaan. Ryhmää johti opettaja Anna-Reetta Niemelä.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma