top of page
Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv 1970 – looǥǥast ääʹljeeʹl

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž vääžnai teivvam päiʹǩǩen juʹn sõrgg vittlo eeʹǩǩed. Šõddmõš nâânad päärnai da nuõri kulttuur- da čeäppõstuejjstõõllmõõžžid, õʹhttekuullivuõđ da sääʹm identiteeʹtt. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹvest lij tuõđi jõnn miârktõs nuõri jieʹllmest sääʹmkulttuur seʹst. 

SUOMEKSI              DAVVISÁMEGILLII             ANARŠKIELÂ

Taidetapahtuma_juliste_screenshot_verkkosivuille.jpg

Teeʹmmen leäi taʹnss, leu'dd, livđe, luõđ, vuäʹniǩvideo da karttčeäppõs.

luonnos julisteeseen taidetapahtuma RBG.

Eeʹjj 2021 čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkješ ougglõsõhttvuõđin livestream pääiʹǩ!

_MG_1518.jpg

AANAR 2018

Teeʹmmen leäi musikk. Tubettmõš leʹbe youtube-videoi raajjmõš leäi čårrteeʹmmen.

Ochejoga 2015 - 3.png

UCCJOKK 2015

Eeʹjj 2015 teeʹmmen leäi musikk da Jeäʹrben sääʹmšlaajjân leʹjje teaʹttertuâjjpääʹj.

SNTT-2023-juliste-KL.png

Eeʹjj 2023 teeʹmmen leäi čuäʹjteei čeäppõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâjj.

Screen Shot 2020-04-17 at 14.05.08.png

LIVE-VUÕLTTÕS 2020

Eeʹjj 2020 čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkješ ougglõsõhttvuõđin livestream pääiʹǩ!

_MG_6737.jpg

HETTA 2017

Teeʹmmen leäi tanss da jeäʹrben sääʹmšlaajjân leäi sääʹmǩiõtt-tuâjj.

Soađegilli_2014.png

SUÄʹĐJEL 2014

Teeʹmm leäi tanss da jeäʹrben sääʹmšlaajjân leäi jieʹlliteemlaž karttǩeâštt.

Juliste_lopullinen.jpg

Ee´jj 202 teeʹmmen leäi musikk da tiivtâs.

Taidetapahtuma_Julistevedos_D.jpg

AANAR 2019

Ǩiiđ 2019 teeʹmmen lie taʹnni teaʹtter da mainstummuuž määŋg jeeʹres ååʹbleǩ.

garasavvon_vaasa_2016(1).jpg

AANAR 2016

Eeʹjj 2016 vueiʹvvteeʹmmen leäi teaʹtter da jeäʹrben sääʹmšlaajjân leʹjje tanss.

Heahtta 2013 - 4.png

HETTA 2013

Teeʹmmen leäi teaʹtter da jeäʹrben sääʹmšlaajjân leäi kartt da tivtt.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv lie hääʹsǩes da mooutʼteei šõddmõõžž

Škooulin lie valmštõõttâm obb škoouleeʹjj vieʹsslõs di mooutʼteei šõddmõõžž diõtt. Uʹčteeʹl tuärjjee da vuäʹpste nuõrid. Šõddmõš oudd nuõrid vueiʹttemvuõđ õõuʹdeed tääideez da čuäʹjted tõid jeärrsid. Čeäʹppvuõttpeivva kååččat puk sääʹmpäärnaid da -nuõrid di sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst da sääʹmǩiõl klaassi päärnaid da nuõrid. 

Ánar 2012.png

AANAR 2012

Väʹlddkååddlaž teeʹmmen leäi musikk, de jeäʹrben sääʹmš-laajjân leʹjje äʹrbbvuõđlaž njuärstemčuõiggmõš tuâlʼjõžäiggsaž peässtõk- sââʹvǩivuiʹm da njuärstummuš.

Vuohccu 2009.png

VUÕCCU 2009

Eeʹjj 2009 riâššum Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv teeʹmmen leäi teaʹtter.

ochejoga 2011.png

UCCJOKK 2011

Eeʹjj 2011 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv teeʹmmen leäi tanss.

Kuva 017.jpg

HETTA 2008

Vueiʹvvteeʹmmen leäi tanss, da čårrteeʹmmen ǩeʹrjj, koon teeʹmm õõlǥi ǩiõttʼtõõllâd sääʹm jieʹllem da kulttuur.

Roavenjargga 2010.png

RUÄʹVNJARGG 2010

Šõddmõõžž teeʹmmen leäi musikk, da šlaajjân leʹjje laaul, luõđ, livđđ, leuʹdd, rock, räʹpp, jiõglvaž- da instrumeʹnttmusikk.

Ochejoga 2007.png

UCCJOKK 2007

Eeʹjj 2007 vueiʹvvteeʹmmen leäi musikk, da čårrteeʹmmen vuõssmõs vuâra kartträidd

Ánar_2006_-_2.png

AANAR 2006

Eeʹjj vueiʹvvteeʹmmen leäi teaʹtter, da čårrteeʹmmen äʹrbbvuõđlaž säʹmmlaž mainnâz mainstummuš.

2005 musihkka-068.jpg

VUÕCCU

Vueiʹvvteeʹmm leäi jieʹnnǩiõll, da čårrteeʹmmen leʹjje karttčeäppõs da sääʹmǩiõtt-tuâjj.

2012%20inari-0005_edited.jpg

Historia

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv lij leämmaž nuõri kulttuur- da čeäʹppvuõđstaarjõõđid vuõssmõs areena juʹn neelljlo eeʹjj ääiʹj.

Čeäʹppvuõđpeiʹvv lij sääʹmnuõri teivvampäiʹǩǩ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kuuli aalǥâst jeeʹres vuʹvddšõddmõõžživuiʹm väʹlddkååddlaž nuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvi kuällsa. Ååʹn tõt lij vueʹssen Nuõrr kulttuur- säiʹmmõõzzâst seämma tääʹzzest ǥu jeeʹres vuʹvddšõddmõõžž, koin vaʹlljee õudsteeiʹjid ǩiiđ väʹlddšõddmõʹšše leʹbe mieʹrriijji riâššum Škooul Jõnnprääʹznka.

Vueiʹvvteeʹmm meäʹrrââvv väʹlddkååddlaž šõddmõõžž tanss-, musikk- leʹbe teaʹtterteeʹm mieʹldd, koonn lââʹssen prograammâst lij pâi mii-ne jeäʹrben sääʹmkulttuuʹre õhttneei teeʹmm. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv mieʹrren ij kuuitâǥ leäkku tåʹlǩ äʹrbbvuõđlai tuâjai da tuåimi kâddmõš, tõn diõtt määŋgnallšem čeäʹppõs-sueʹrj lie vuârvuârai mieʹldd. Sääʹm teeʹmmen lie leämmaž õm. karttčeäppõs, tivttǩeâštt, musikkjoouk, kartträidd, vuäʹnkõsfiiʹlm, roolpihttâz, sääʹmpihttâz- da ǩiõtt-tuejjčuäjtõõzz, juõigg- da musikktuâjjpääʹj.

Čeäʹppvuõđpeeiʹv väʹlddriâššjen lij Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Riâššmõʹšše vuässõʹtte še säʹmmlai dommvuud kååʹdd. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll škoouleeʹjj tuâjjprograʹmme da šõddmõõžžid ââʹnet škooulneäʹttel äiʹǧǧen. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv di väʹlddkååddlaž šõddmõõžžid vuässõõttmõõžž teäggad Mättʼtõs- da kulttuurministeria.

bottom of page