OHCEJOHKA 2003

| UCCJOKK | UCJUUHÂ

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus 2003 lágiduvvui Ohcejoga skuvlaguovddážis cuoŋománu 9. beaivve. Dáhpáhusa váldolágideaddji lei Sámediggi. Eará lágideaddjit ledje Ohcejohnjálmmi skuvlaguovddáš, Ohcejoga gielda ja Sámi Siida. Valáštallansearvi Utsjoen kuohu veahkehii idjadeami lágideamis Eanodaga ja Vuohču nuoraide Ohcejohnjálmmi skuvllas, gos dollojuvvui maid 9. luohká lágidan discoeahket.

 

Jagi váldotemá lei riikkaviidosaš dáhpáhusa mielde musihkka. Ohcejogas lei lassin musihkkatemái nannosit laktáseaddji šládja, sámegielat dikta (čállin; musihka sániid čállin). 63 nuora oassálaste diktasárjái. Eanodaga nuorat ledje hárjehallan iežaset skuvlla ohppiid divttain kavalkáda. Diktasárjjá stuorra oassálastimearri ja divttaid alla dássi illudahtte.

Publikašuvdna ja dáhpáhusa oassálastit ledje oktiibuot sullii 350. Sále lei dievva olles dáhpáhusa áigge.

Riikkaviidosaš dáhpáhussii ovddastit sámenuoraid válljejuvvojedje 3 joavkku: Eanodaga badjedási lávlunjoavku Siibonat, Ohcejohnjálmmi skuvlla musikálajoavku ja Vuohču vuolledási rap-joavku.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jäʹrjsteš Uccjooǥǥ škooulkõõskõõzzâst njuhččmannu 9. peeiʹv. Sääʹmteʹǧǧ leäi čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddjäʹrjsteei. Jeeʹres jäʹrjsteei leʹjje

Uccjokknjääʹlm škooulkõõskõs, Uccjooǥǥ kåʹdd da Sámi Siida rõ. Viõusõõttâmseäʹbrr Utsjoen kuohu vieʹǩǩti instummuž jäʹrjstummšin Jeänõõǥǥ da Vuâčč nuõrid Uccjokknjääʹlm škooulâst, koʹst leäi še 9. klaass jäʹrjstem diskojeäʹǩǩääž.

 

Eeʹjj väʹlddteeman leäi väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõõžž meâldlânji musikk. Uccjooǥǥâst leʹjje lââʹssen musikkteemaaʹje õhttneei šlaajj, sääʹmǩiõllsaž tivtt (ǩeeʹrjtem; musiikk sääʹntummuš). 63 nuõrrâd vuässõʹtte tivttǩeâlbbklaʹsse. Jeänõõǥǥ nuõr leʹjje harjjtõõllâm jiijjâz škooul tiivtin kavalkaad. Tivttǩeâlbbklaass jõnn vuässõõttji mieʹrr da tiivti õll tääʹss rämmšõʹtte.

 

Pääiʹǩ âʹlnn leʹjje õhttsiʹžže nuʹtt 350 čeäʹppvuõttpeivva vuässõõtti da ǩiiččeei. Kueʹrnec leäi tiudd ǩeeʹjjmieʹldd čeäʹppvuõttpeeiʹv.

 

Väʹlddkååddlaž nuõri noorõõttmõʹšše sääʹmnuõri eeʹttkõʹsttjen vaʹlljee 3 joouk: Jeänõõǥǥ pââibužškooul Siibonat-laauljoouʹǩe, Uccjokknjääʹlm škooul musikaaljoouk di Vuâčč vueʹllškooul rap-joouk.

Säminuorâi taaiđâtábáhtus 2003 uárnejui Ucjuuvâ škovlâkuávdáást cuáŋuimáánu 9. peeivi. Tábáhtus váldu-uárnejeijen tooimâi Sämitigge. Eres uárnejeijen lijjii Ucjuvnjäälmi škovlâkuávdáš, Ucjuuvâ kieldâ já Sámi Siida ry. Valastâllâmservi Utsjoen kuohu išedij ijâstâllâm orniimist Iänuduv já Vuáču nuoráid Ucjuvnjäälmi škoovlâst, kost lâi meid 9. luoka ornim diskoeehid.

 

Ive válduteeman lâi väldikodálii tábáhtus miäldásávt muusik. Ucjuuvâst lâi toos lasseen muusikteeman aldasávt lohtâseijee šlaajâ, sämikielâlâš tihtâ (čäällim; muusiksannim). 63 nuorâd uásálistii tihtârááiđun. Iänuduv nuorah lijjii hárjuttâllâm jieijâs škoovlâ uáppei tiivtâin kavalkad. Runorááiđu stuorrâ uásálisteemeeri já tiivtâi ollâ tääsi lâi ilosmittee.

 

Keččeeh já tábáhtus uásálisteeh lijjii ohtsis suulân 350 olmožid. Sali lâi tievâ oles tábáhtus ääigi.

 

Väldikodálii tábáhtusân säminuorâi ovdâsteijen väljejii 3 juávhu: Iänuduv pajetääsi lávlumjuávkku Siibonat, Ucjuvnjäälmi škoovlâ musikaaljuávkku sehe Vuáču vyelitääsi ráp-juávkku.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma 2003 järjestettiin Utsjoen koulukeskuksessa huhtikuun 9. päivänä. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Saamelaiskäräjät. Muina järjestäjinä olivat Utsjokisuun koulukeskus, Utsjoen kunta ja Såmi Siida. Urheiluseura Utsjoen kuohu auttoi yöpymisen järjestämisessä Enontekiön ja Vuotson nuorille Utsjokisuun koululla, jossa pidettiin myös 9 luokan järjestämä diskoilta.

 

Vuoden pääteemana oli valtakunnallisen tapahtuman mukaisesti musiikki. Utsjoella oli lisäksi musiikkiteemaan läheisesti liittyvä laji, saamenkielinen runo (kirjoittaminen;musiikinsanoitus). 63 nuorta osallistui runosarjaan. Enontekiön nuoret olivat harjoitelleet oman koulunsa oppilaiden runoista kavalkaadin. Runosarjan suuri osallistujamäärä ja runojen korkea taso oli ilahdettavaa.

 

Yleisöä ja tapahtumaan osallistujia oli yhteensä noin 350 henkeä. Sali oli täysi koko tapahtuman ajan.

 

Valtakunnalliseen tapahtumaan saamelaisnuorten edustajaksi valittiin 3 ryhmää: Enontekiön yläasteen lauluyhtye Siibonat, Utsjokisuun koulunmusikaaliryhmä sekä Vuotsonala-asteen rapyhtye.

xxx

xxx

Vastaava toimittaja | Vástideaddji buvttadeaddji: Ulla Aikio-Puoskari

Tuottaja/toimittaja | Buvttadeaddji / doaimmaheaddji: Unna-Maari Pulska

Suunnittelija | Anni Näkkäläjärvi

Verkkotuottaja | Fierbmebuvttadeaddji: Eeva Mäkinen

© samediggi

  • Saamelaisnuorten taidetapahtuma